De privacy van uw gegevens zijn gewaarborgd. Het IVCN handelt volgens de wet bescherming persoonsgegevens

Klachtenregeling

Het doel van deze klachtenregeling is klachten van cursisten en cliënten op te lossen en de signalen van te gebruiken om de klanttevredenheid van het IVCN en het eraan gelieerde IVRN te verbeteren.

De klachtenregeling ziet er als volgt uit:

1. Een klacht in het kader van deze regeling is iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende (hierna te noemen ‘de klager’) inzake de dienstverlening van het IVCN/IVRN in het algemeen of welke niet na een toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen

2. In deze regeling wordt verstaan onder werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of zondag of erkende nationale feestdag; week: periode van 7 dagen beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 uur; maand: periode beginnend op een werkdag en eindigend op dezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand om 24.00 uur.

3. De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtenprocedure laten bijstaan door een of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).

4. Iedere mondelinge of schriftelijke klacht wordt door de ontvanger op het klachtenformulier geregistreerd naar herkomst, korte inhoud en datum en wijze van ontvangst (schriftelijk of mondeling).

5. De geregistreerde klacht wordt op de dag van ontvangst overhandigd aan G.F. Heringa

6. De ontvangst van de klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de 5e werkdag na de dag van ontvangst schriftelijk aan de klager bevestigd, waarbij de klager tevens wordt geïnformeerd over de verdere procedure.

7. De klager ontvangt uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord waarin de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen worden vermeld. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.

8. Indien de klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht maakt hij/zij dit binnen 1 maand na verzending schriftelijk kenbaar.

9. De klager wordt binnen 1 week na ontvangst van de in voorgaand artikel bedoelde mededeling van klager in de gelegenheid gesteld mondeling (d.w.z. telefonisch of op de vestiging) de klacht toe te lichten. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt de klager na 2 weken de beslissing van het IVCN.

© 2021 IVCN - Instituut voor communicatieve vaardigheden - Oplossingsgerichte trainingen en Coaching. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top